26 มกราคม 2556

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสานสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

17 มกราคม 2556

ประเภทของดอก


                                                                        การศึกษา
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ 


08 พฤศจิกายน 2555

ประวัติส่วนตัว

นางสาว วิจิตรา  มิ่งไชย
คบ.1  ชีววิทยา  หมู่ 1
รหัส  554152031
คติประจำใจ  อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโชนย์  แล้วอย่ามาบอกว่าเวลาไม่เคย
วันเกิด  23/12/2536
สี่ที่ชม  สีชมพู่ สีเขียว สีฟ้า
กรุ๊ปเลือด  O
จบจาก  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  จ.อุบลราชธานี